Audyt prawny

Audyt prawny (due diligence) przedstawia zespół zachowań, skierowanych na prawną ocenę działalności subiektu gospodarowania (przedsiębiorstwa), w celu wyznaczenia ryzyk i obrony interesów jak samego przedsiębiorstwa, tak i jego założycieli (właścicieli) i kierowników.

Z reguły, audyt prawny włącza:

• sprawdzenie statutowych dokumentów przedsiębiorstwa i podjętych na ich podstawie decyzji organów kierowania;
• analiza stosunków korporacyjnych na przedsiębiorstwie;
• analiza umów (umowy, kontrakty, itp) przedsiębiorstwa;
• sprawdzenie dokumentów ustanawiających prawa na nieruchomości, działki rolne, obiekty własności intelektualnej itp;
• analiza sporów, w tej liczbie sądowych procesów,uczestnikiem których jest przedsiębiorstwo;
• sprawdzenie słuszności prowadzenia kadrowej ewidencji.

Przeprowadzenie audytu prawnego ma szereg przewag i pozwala klientowi ocenić inwestycyjny powab przedsiębiorstwa albo wyemitowanych nim praw korporacyjnych jak obiektów kupna-sprzedaży; zapobiec skasowaniu państwowej rejestracji przedsiębiorstwa albo uznaniu nieważnymi założycielskich dokumentów; zapobiec uznaniu umów przedsiębiorstwa nieważnymi albo niezawartymi; zapobiec stosowaniu do przedsiębiorstwa karnych i administracyjno-gospodarskich sankcji.