Rejestracja i licencje

 • Rejestracja “pod klucz” wszystkichrodzajów przedsiębiorstw
 • Reorganizacja i likwidacja
 • Rejestracja inwestycji zagranicznych
 • Uzyskanie licencji, patentów, certyfikatów
Przedstawicielstwo w sądach

 • Postępowanie sądowe w sprawach administracyjnych, cywilnych i handlowych
 • Pomoc prawna w sprawach karnych
 • Pomoc prawna w sprawach wykroczeń administracyjnych
Prawo korporacyjne/M&A

 • Przygotowanie i przeprowadzenie zebrań organów zarząduprzedsiębiorstwa
 • Praca konwencjonalna z prawami korporacyjnymi
 • Opracowanie projektów założycielskich dokumentów,projektów decyzji organów zarządu przedsiębiorstwa
Prawo bankowe

 • Towarzyszenie ugod z kredytowania i finansowania,ściągnięcia i restrukturyzacji kredytów i zadłużenia
 • Przedstawicielstwo w sprawach ościągnięciu depozytów
 • Prawne towarzyszenie spraw o uznaniu nieważnymi umówkredytu, poręki, hipoteki
Nieruchomości, budownictwo

 • Obsługa prawna nabycia i zbycia nieruchomości
 • Sporządzanie umów najmu, umów budowlanych
 • Rejestracja prawa własności nieruchomości
Prawo potatkowe

 • Doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji
 • Pomoc prawna w trakcie kontroli podatkowej
 • Zaskarżenie podatkowego zawiadomienia decyzji
Audyt prawny

 • Sprawdzenie statutowych dokumentów przedsiębiorstwa
 • Analiza umów, kontraktów przedsiębiorstwa
 • Analiza sporów, w tej liczbie sądowych procesów,uczestnikiem których jest przedsiębiorstwo
Prawo autorskie i własność intelektualna

 • Rejestracja handlowychmarek/towarowych znaków
 • Opracowanie i analiza projektów licencyjnych umów
 • Prawne towarzyszenie procedury obrony prawaintelektualnej własności
Prawo rodzinne

 • Opracowanie projektów kontraktów ślubnych, umów alimentacyjnych
 • Przedstawicielstwo w sprawach o rozwiązaniu małżeństwa(rozwód), egzekucji alimentów, podział wspólnego majątkumałżeństwa
 • Pomoc w trakcie adopcji
Prawo rolne

 • Towarzyszenie prawne załatwienia prawa własności,dzierżawy działki rolnej
 • Konsultacje do spraw przemiany docelowego mianowaniadziałek rolnych
 • Przedstawicielstwo interesów klientów podczas rozpatrzeniarolnych sporów
Prawo umów

 • Przygotowanie projektów cywilnoprawnych i gospodarczo-prawniczych umów
 • Uczestnictwo w rokowaniach w trakcie zawarcia umów
 • Przygotowanie protokołów kontrowersji, listów, pretensji,odpowiedzi i innych dokumentów
Prawo ubezpieczeniowe

 • Przedstawicielstwo w sprawach o ściągnięciu odszkodowania ubezpieczeniowego
 • Przedstawicielstwo w sprawach o ściągnięciu sumy wypłaconego odszkodowania ubezpieczeniowego (regres, subrogacji)
 • Analiza prawna umów ubezpieczenia
Prawo pracy

 • Opracowanie projektów umów o pracę z pracownikami, układy zbiorowe pracy
 • Pomoc w otrzymaniu pozwoleń o zatrudnieniu w Ukrainie dla cudzoziemców
 • Przedstawicielstwo w sprawach o ponawianiu na pracy,ściągnięcie kompensacji za przymusową nieobecność
Prawo spadkowe

 • Towarzyszenie prawne w sprawach o uznaniu prawawłasności na majątek w trybie dziedziczeni
 • Przedstawicielstwo w sprawach o uznaniu testamentu nieważnym, uznania prawa do dziedziczenia obowiązkowego udziału
 • Pomoc w mianowaniu dodatkowego terminu dla dziedziczenia
Prawo mieszkaniowe

 • Towarzyszenie prawne w sprawach o wyprowadzce i uznaniu taką, co utraciło prawo korzystania pomieszczeniem mieszkalnym
 • Wyznaczenie trybu korzystania pomieszczeniem mieszkalnym
 • Towarzyszenie prawne w sprawach o zasiedleniu, ousunięciu przeszkód w korzystaniu pomieszczeniem mieszkalnym
Inne usługi

 • Kryminalne prawo
 • Przedstawicielstwo w sporach po wypadek drogowy
 • Pomoc przy ściągnięciu moralnej i materialnej szkody
 • Towarzyszenie prawne w sprawach o obronie zaszczytu, godności, reputacji rzeczowej