Przedstawicielstwo w sądach

Kompania prawna «Lwowskie Centrum Prawne» dopomaga klientom prawną odnośnie do obrony ich praw i prawnych interesów w sądach w trybie administracyjnego, cywilnego, kryminalnego, gospodarczego sądownictwa. Pomoc prawna nadaje się we wszystkich instancjach sądowych Ukrainy, arbitrażowych sądach, a także w Europejskim Sądzie z praw człowieka.

Przed sądowe uregulowanie sporów:

• nadanie ustnych i pisemnych konsultacji po spornych pytaniach;
• spełnienie prawnej ekspertyzy dokumentów;
• wyznaczenie możliwych wariantów uregulowania spornych pytań w przed sądowym trybie;
• uczestnictwo w negocjacjach w sprawie rozstrzygania sporów;
• przygotowanie umowy o pokojowym uregulowaniu sporu.

Pomoc prawna w sprawach wykroczeń administracyjnych:

• zbiór wiadomości o faktach, które mogą być wykorzystane jak dowody w sprawach przestępstw administracyjnych;
• zbiór, analiza dowodów i wyznaczenie taktyki prowadzenia sprawy w sądzie;
• obrona i przedstawicielstwo interesów klienta w sądach przy rozpatrzeniu spraw o przyciąganiu do odpowiedzialności administracyjnej;
• zaskarżenie uchwał o przyciąganiu do odpowiedzialności administracyjnej klienta.

Pomoc prawna w sprawach karnych:

• obrona interesów podejrzanego, oskarżanego,poszkodowanego w stadium przed sądowego śledztwa;
• obrona interesów poszkodowanego, oskarżanego, podsądnego, skazanego, usprawiedliwionego na wszystkich etapach postępowania we wszystkich sądach;

Postępowanie sądowe w sprawach administracyjnych, cywilnych, gospodarczych:

• spełnienie prawnej ekspertyzy dokumentów;
• zbiór, analiza dowodów i wyznaczenie taktyki prowadzenia sprawy w sądzie;
• pomoc klientom w otrzymaniu dowodów na mocy adwokackiego zapytania od przedsiębiorstw, instytucji,organizacji i zapoznania się na przedsiębiorstwach, w instytucjach i organizacjach z koniecznymi, dla wykonania polecenia klienta, dokumentami i materiałami, z wyjątkiem tych, tajemnica których ochrania się prawem;
• otrzymanie pisemnych wniosków specjalistów z pytań, co potrzebuje specjalnych wiedz;
• przygotowanie i złożenie roszczenia lub innego procesualnego dokumentu – (oświadczenia, skargi) do sądu;
• konsultowanie klientów co do możliwości/konieczności przemiany przedmiotu albo podstawy powództwa zwiększenia albo zmniejszenia rozmiarów po roszczeniu, odmowy od roszczenia, uznania powództwa, wniesienia przeciwnego powództwa, wstrzymania, zamknięcia prowadzenia w sprawie, zostawanie roszczenia bez rozpatrzenia;
• studiowanie i analiza powodowego oświadczenia, podanego przeciw klientowi, przygotowanie pisemnych zaprzeczań przeciw powództwu, w razie konieczność i przygotowanie i złożenie przeciwnego pozwu;
• przedstawicielstwo i obrona praw i interesów klienta w sądach pierwszej, apelacyjnej, kasacyjnej instancji, włączając zapoznanie się z materiałami sprawy, otrzymania kopii dokumentów, dołączonych do materiałów sprawy udział w rozprawach sądowych, podanie dowodów, uczestnictwo w studiowaniu i ocenie dowodów, przedstawienia podań i oświadczeń o odgałęzieniu sędziego, dacza ustnych i pisemnych wyjaśnień, realizacja innych procesualnych praw;
• otrzymanie kopii decyzji, postanowień, uchwał sądu;
• zaskarżenie decyzji, postanowienia, uchwały sądu w apelacyjnym/kasacyjnym trybie; przygotowanie zaprzeczań na apelacyjną/kasacyjną skargę, przygotowanie oświadczeń o przeglądzie decyzji w związku z wyjątkowymi, nowymi okolicznościami;
• prawna pomoc przy wykonaniu orzeczeń sądu w państwowej służbie wykonawczej w stadium zwrócenia sądowych decyzji do wykonania.